Over de Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Doel is het creëren van een veilige, betrouwbare digitale blockchain infrastructuur in Nederland die aansluit op de wensen van de gebruiker van de toekomst.

De coalitie werkt met een actieagenda waarin zij de technologische mogelijkheden test, kijkt of de techniek voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein bouwt. Deze actie-agenda richt zich op de volgende 3 actielijnen:

  • Ontwikkelen van blockchain bouwblokken: Digitale Identiteiten
  • Realiseren van condities voor het benutten van blockchain
  • Ontwikkelen en realiseren van de Human Capital Agenda

Op internationaal vlak maakt de DBC afspraken over standaardisatie, normering en governance. Dit doet zij onder andere met de ISO en de Europese Commissie.

De noodzaak voor een nationale coalitie

Blockchain is een jonge technologie, die digitaal vertrouwen mogelijk maakt en haar eigen pad op de hype cycle aflegt. We bevinden ons in de beginfase, waardoor nog ontdekt moet worden waar de werkelijke mogelijkheden liggen, en waar de valkuilen. Daarbij is de sociale, economische, technische en juridische expertise op dit gebied slechts mondjesmaat aanwezig, zowel binnen gespecialiseerde bedrijven als bij kennis- en wetenschappelijke instellingen.

Er lopen echter al veel verkennende initiatieven in Nederland; bij het bedrijfsleven, bij de overheid en bij kennisinstellingen. Enkele initiatieven naderen al de fase van prototype en zullen naar verwachting binnen enkele jaren operationeel zijn. Op dit moment ontstaat zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid de noodzaak en behoefte om synergie te realiseren tussen deze initiatieven, ze maximaal te faciliteren bij meer fundamentele problematiek en de opgedane lessen te bundelen en te delen. We zien bij alle partijen grote bereidheid om niet alleen intra- en trans-sectoraal samen te werken en die samenwerking verder te onderzoeken, maar ook om samenhang te creëren tussen beleid, regelgeving, toezicht, handhaving en uitvoering.

De missie van de Dutch Blockchain Coalition

In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie van het kabinet wordt de DBC uitdrukkelijk genoemd: “Als we de kansen van digitalisering optimaal willen benutten en negatieve gevolgen effectief willen tegengaan, is intensieve samenwerking een vereiste. Een goed voorbeeld hiervan is de oprichting van de Dutch Blockchain Coalition”.

De missie van de DBC is het helpen tot stand brengen van betrouwbare, robuuste en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen, het creëren van de best mogelijke condities om blockchaintoepassingen te laten ontstaan én het benutten van blockchain als een bron van vertrouwen, welzijn, welvaart en veiligheid voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden.

De DBC is hierin vooral een katalysator en een facilitator, die haar omvangrijke publiek private netwerk kan activeren en verbinden.

Hoe lid te worden van de Dutch Blockchain Coalition

De coalitie staat permanent open voor experts en stakeholders die willen bijdragen om als coalitie tot een maximaal resultaat te komen. Daarbij wordt steeds afgewogen waar de beste koppeling ligt tussen aangeboden expertise en belang van het programma, dat gezien moet worden als een rolling agenda.

De samenwerking is meerjarig, kan verschillende werkvormen aannemen en wordt in onderling overleg afgestemd op mogelijkheden en behoeften van de partners.

Nieuwe deelnemers kunnen lid worden in één van de volgende vormen van partnerschap:

  • Kernpartners
  • Support partners
  • Kennispartners

Kernpartners

Geïnteresseerde organisaties die als kernpartner willen toetreden tot de Dutch Blockchain Coalition kunnen zich melden via info@dutchblockchaincoalition.org. Voorwaarde voor kernpartners is dat ze voldoen aan zowel de gevraagde financiële bijdrage als de gestelde in kind bijdrage.

Support partners en kennispartners

Van organisaties die interesse hebben om als support partner of kennispartner toe te treden tot de coalitie, zien wij graag voorstellen tegemoet over hoe zij invulling willen geven aan de gekozen rol. Deze voorstellen zullen besproken worden met de kernpartners in het strategieteam waarna eventueel de toetredingsprocedure van start kan gaan. Wij zien uw voorstel waarin uiteengezet wordt hoe uw bijdrage aan de coalitie vorm wordt gegeven, graag tegemoet via info@dutchblockchaincoalition.org.