Over de Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is een samenwerkingsverband tussen partners uit de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De missie van de DBC is het bevorderen van betrouwbare, robuuste en maatschappelijk geaccepteerde blockchaintoepassingen, het creëren van de best mogelijke condities om blockchaintoepassingen te laten ontstaan en het benutten van blockchain als een bron van vertrouwen, welzijn, welvaart en veiligheid voor burgers, bedrijven, instellingen en overheden. De DBC is hierin vooral een katalysator en een facilitator, die een omvangrijk publiek-privaat netwerk activeert en verbindt.

Actieagenda
De coalitie werkt aan de hand van een actieagenda waarin de mogelijkheden van blockchaintechnologie worden onderzocht,  getoetst wordt of deze technologie voldoende aansluit bij de wet- en regelgeving en waarin gebouwd wordt aan onderzoeks- en scholingsprogramma’s op dit terrein.

Deze actieagenda richt zich op de volgende drie actielijnen:

 1. Ontwikkelen van blockchain bouwblokken: Digitale Identiteiten
 2. Realiseren van condities voor het benutten van blockchain
 3. Ontwikkelen en realiseren van de Human Capital Agenda

Op internationaal vlak maakt de DBC afspraken over standaardisatie, normering en governance. Dit doet zij onder andere met de ISO en de Europese Commissie.

Next steps: de implementatie van use cases
Na de oriënterende en verkennende fase acht de DBC het nu tijd om in de periode 2019/2020 over te gaan tot de volgende stap: onderzoek en in de praktijk experimenteren. Een groot aantal blockchainverkenningen hebben geleid tot proofs of concept waaruit de partners van de DBC een selectie van veelbelovende use cases heeft gemaakt. Deze groot maatschappelijke use cases zijn blockchaintoepassingen waarvan we verwachten dat Nederland goede resultaten kan bereiken, met impact op de private en publieke sector en met een onderscheidend vermogen op internationaal vlak. We gebruiken use cases hier in ruime zin; in de zin van aantoonbare waardevolle toepassingen van nieuwe technologie waar we direct wat aan hebben. Dit onderzoekt de DBC aan de hand van de volgende experimenten:

 1. Self-Sovereign Identity (SSI)
 2. Logistiek
 3. Onderwijscertificaten en diploma’s
 4. Pensioen
 5. Compliance by design
 6. Hypotheken

Blockchain for good
Niet alleen de samenwerking binnen de DBC is uniek en nodig, ook de insteek van de DBC is belangrijk: ‘Blockchain for good’. Dit perspectief gaat uit van de idee dat een ingrijpende technologie als blockchain goed geregeld moet worden. Het gaat hierbij om wet- en regelgeving, investeringen en een duidelijke communicatie naar de maatschappij. Dit zijn obstakels die overwonnen moeten worden en de uitkomst daarvan moet ingezet worden ‘for good’, oftewel voor een betere maatschappij.

Bekijk ons visiedocument.

De noodzaak voor een nationale coalitie
Blockchain kan niet binnen de muren van één organisatie ontwikkeld worden. Daarom hebben in maart 2017 vertegenwoordigers vanuit de publieke en private sector en de kenniswereld het initiatief genomen tot de oprichting van de DBC. Het Topteam ICT van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de urgentie van de DBC erkend en het proces tot oprichting van de nationale coalitie gefaciliteerd.

Lid worden van de Dutch Blockchain Coalition
De coalitie staat permanent open voor experts en stakeholders die willen bijdragen om als coalitie tot een maximaal resultaat te komen. Daarbij wordt steeds afgewogen waar de beste koppeling ligt tussen aangeboden expertise en belang van het programma, dat gezien moet worden als een rolling agenda. De samenwerking is meerjarig, kan verschillende werkvormen aannemen en wordt in onderling overleg afgestemd op mogelijkheden en behoeften van de partners. Je bent altijd van harte welkom bij de kwartaalbijeenkomsten van de coalitie (Groot IPO) waar je kan netwerken met de coalitiepartners.

Nieuwe deelnemers kunnen lid worden in één van de volgende vormen van partnerschap:

 • Kernpartners
  Geïnteresseerde organisaties die als kernpartner willen toetreden tot de Dutch Blockchain Coalition kunnen contact opnemen via info@dutchblockchaincoalition.org. Voorwaarde voor kernpartners is dat ze voldoen aan zowel de gevraagde financiële bijdrage als de gestelde in kind bijdrage.
 • Kennispartners
  Van organisaties die interesse hebben om als kennispartner toe te treden tot de coalitie, zien wij graag voorstellen tegemoet over hoe zij invulling willen geven aan de gekozen rol. Deze voorstellen zullen besproken worden met de kernpartners in het Coalitieberaad waarna eventueel de toetredingsprocedure van start kan gaan. Wij zien uw voorstel waarin uiteengezet wordt hoe uw bijdrage aan de coalitie vorm wordt gegeven, graag tegemoet via info@dutchblockchaincoalition.org.

Kijk voor meer informatie over de DBC en wat blockchain is op Veelgestelde vragen.

Tot slot: een digitaal ecosysteem van vertrouwen
In de blockchainwereld wordt vaak gesproken van een ‘ecosysteem’. Blockchain kwam namelijk op als een open-source technologie waar iedereen aan mee kan programmeren, aan kan deelnemen en in mee mag beslissen. Omdat het huidige internet steeds meer lijkt op de tegenhanger van een ecosysteem, namelijk een monocultuur van een aantal gecentraliseerde platforms, biedt blockchain de unieke kans om met een schone lei na te denken over hoe we onze digitale samenleving willen inrichten.

Maar omdat de technologie complex is en blockchains per definitie vragen om brede, internationale samenwerking, worden overheden en bedrijven uit hun comfortzone gehaald. Een ecosysteem kun je niet top-down ontwerpen en uitrollen maar moet van onderaf groeien. DBC heeft hier een faciliterende en katalyserende rol waarbij de partners risico’s durven te nemen.

De Blockchains for Good die de Dutch Blockchain Coalition de komende jaren zal ontwikkelen dragen uiteindelijk bij aan een digitaal ecosysteem van vertrouwen, waarin veiligheid, vrijheid en gelijkheid gewaarborgd zijn.