Randvoorwaarden

Naarmate transformatieve toepassingen van blockchain dichterbij komen, wordt het belangrijker dat de sociale, juridische, ethische en economische ruimte daarop is ingericht. Er moet een breed draagvlak en besef ontstaan voor het gebruik van blockchaintoepassingen.

De Dutch Blockchain Coalition werkt daarom aan dergelijke ‘goede condities’ waaronder blockchain benut kan worden. De coalitie wil daarvoor een onafhankelijk, sector-overstijgend platform en samenwerkingsverband bieden aan relevante stakeholders vanuit overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en onderzoekers.

Toekomstbestendige nieuwe systemen en reguleringen

Een grote opgave ligt in het ontwikkelen van standaarden ten behoeve van interoperabiliteit en betrouwbaarheid van de techniek en de informatie die wordt verwerkt via blockchains. Het gaat dan bij voorkeur om wereldwijde standaards en normeringen die ook compatibel moeten zijn met de Europese opvattingen, waarden, normen en reguleringen.

Blockchain toepassingen krijgen maximale kracht als zij kunnen worden ingezet in complexe en tegelijk grootschalige contexten. Daarom is samenwerking nodig met Europese en wereldwijde stakeholders zoals de Europese Commissie maar ook partijen als OECD en World Bank en IMF nodig.

Ook zal intensieve betrokkenheid vanuit α-, β- en γ-wetenschapsdomeinen vereist zijn. Niet alleen informatiekundige onderzoeksvragen komen naar boven maar ook vragen rond acceptatie en vertrouwen door burgers en bedrijven in de werking van blockchain. Welke verwachtingen zullen burgers, klanten, bedrijven, beleidsmakers, financiers en aandeelhouders hebben bij de transparantie die blockchain kán opleveren? Wat betekent voor deze partijen het leggen van een regierol bij eindgebruikers, ten dienste van de eigen privacy en security? Maar ook is onderzoek nodig naar het bouwen van de extreem veilige software voor smart contracts; naar hoe de aansprakelijkheden van slechte smart contracts afgewikkeld kunnen worden, en naar welke nieuwe (markt)rollen er zullen ontstaan. Het gaat ook over het managen van de veranderingen die zullen leiden tot innovaties van complete markten en tot nieuwe systemen en reguleringen die voldoende toekomstbestendig zijn.

Rol van toezichthouders

Rond blockchain komt ook de rol van de overheden, toezichthouders en belangenorganisaties in beeld. Het gaat daarbij om aspecten als governance van de blockchain, regulering en marktvorming, wettelijke aansprakelijkheden, privacybescherming, consumentenbescherming, conflictbemiddeling en arbitrage, contractrecht, nieuwe rollen van trusted third parties, rollen van identificerende en certificerende partijen, de werking van smart contracts, the right to be forgotten, nieuwe mogelijkheden en rollen voor compliance en auditfuncties.

Vanwege de transformatieve impact van DLT is het nodig voldoende te engageren met het strategisch leiderschap van ondernemingen, instellingen, beleid en toezicht. Het met ecosystem partners in gezamenlijk eigendom ontwikkelen, beheren en garanderen van gezamenlijke hybride businessprocessen vergt een doorontwikkeling van het gebruikelijke model van de ondernemingsgewijze productie. Ook businessservices als accounting, risk management, corporate governance en financiering zullen zich moeten aanpassen en instrumenten moeten ontwikkelen om deze ontwikkeling te accommoderen. Ook het inrichten van de verhouding tot de nieuw te ontstane peer to peer markten zal het strategisch leiderschap voor nieuwe vraagstukken stellen.

Werkgroepen 2019

  • Cyber Security
  • Legal
  • Governance
  • Kabinet & Board Level Engagement
  • Research Agenda