Ga naar inhoud

Internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch vervoerbestand gestart

Vandaag is de internetconsultatie over het wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch vervoerbestand gestart. De Dutch Blockchain Coalition (DBC) is trots dat de logistieke use case van de DBC, Havenbedrijf Rotterdam en Blocklab heeft geleid tot het opstellen van dit wetsvoorstel door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid.


Het wetsvoorstel is mede tot stand gekomen door o.a. Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), EvoFenedex, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Prof mr. Maarten Claringbould (namens DBC) en creëert ook voor blockchain innovaties, zoals de tokenisering van de e-BL, een wettelijke basis.

e-BL (electronic bill of lading)

De vervoerder verklaart aan de hand van de Bill of Lading dat hij bepaalde goederen in ontvangst heeft genomen, dat hij die zal vervoeren naar een bepaalde plaats en daar zal overdragen aan een aangewezen persoon, en onder welke voorwaarden het vervoer plaatsvindt. Tot op heden was het niet mogelijk zogenaamde to order Bills of Lading elektronisch te endosseren: op de achterzijde (en dos) schrijft de houder aan wie de Bill of Lading wordt overgedragen. Het wetsvoorstel maakt het nu wel mogelijk om order Bills of Lading elektronisch te ‘endosseren’, dat wil zeggen aan een andere partij over te dragen.
Bij het internationale vervoer van goederen over zee wordt, net als op tal van andere terreinen, in de praktijk steeds meer gebruik gemaakt van elektronische bestanden in plaats van papieren stukken. Het is dan ook van groot belang dat alle betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat deze elektronische stukken dezelfde waarde en betekenis hebben als het papieren equivalent daarvan. Tegelijkertijd regelt het wetsvoorstel ook de elektronische vrachtbrief.

Het wetsvoorstel, aangeboden door de minister van Rechtsbescherming en de minister van Infrastructuur en Waterstaat, voorziet voor zeevervoer en gecombineerd vervoer met een zeetraject in een regeling voor het elektronisch vervoerbestand (cognossement en vrachtbrief) in het Burgerlijk Wetboek.

Wettelijke erkenning
De e-BL en de wettelijke basis ervan kunnen in de nabije toekomst zorgen voor grote besparingen in logistieke ketens, uitbreiding van de wereldhandel en versterking van de concurrentiepositie van Nederland. Volgens berekeningen van de Digital Container Shipping Association (DCSA) zou bij een adoptiegraad van slechts 50% van de e-BL de maritieme industrie alleen al zo’n $4 miljard per jaar kunnen besparen.

De consultatie loopt van 25 mei 2022 tot 24 juli 2022 en is via deze link te vinden.

Gerelateerd nieuws en meer informatie over de use case e-BL:
over het bericht: Succesvolle kick-off Negotiable eBL- consortium
11 september 2020

Succesvolle kick-off Negotiable eBL- consortium

over het bericht: electronic Bill of Lading (e-BL)

electronic Bill of Lading (e-BL)

Meer informatie over e-BL via:

over het bericht: Koen Hartog

Koen Hartog

Lead Use Cases