Ga naar inhoud

Gezondheid & Zorg

Gezondheid & Zorg

Het belang van het thema Gezondheid & Zorg binnen de DBC is onmiskenbaar. De druk op de Nederlandse zorg is enorm en het gehele ecosysteem voelt dat. Uitdagingen met betrekking tot bekostiging, betaalbaarheid, werkdruk, personeelstekorten, fraudedetectie, gezonde leefstijl, preventie en toestemming om privacygevoelige gegevens uit te wisselen, zijn aan de orde van de dag.

Decentrale technologieën zoals blockchain bieden mogelijkheden voor innovatie om bij te dragen aan oplossingen voor deze uitdagingen en de doelstellingen, zoals verwoord in het Integraal Zorgakkoord en de Nationale visie en strategie op het Gezondheidsinformatiestelsel, te verwezenlijken.

Decentrale technieken (waaronder blockchain, SSI, MPC, etc..), AI, en Quantum Computing komen in snel tempo tot wasdom. Dat biedt kansen voor innovaties in het hele ecosysteem van Gezondheid & Zorg. De achterliggende COVID-periode heeft het belang duidelijk gemaakt van bijvoorbeeld het mogen uitwisselen van data en het kunnen traceren en verantwoorden van medische hulpmiddelen of medicijnen. 


Decentrale technieken appelleren aan een aantal kernwaarden van Gezondheid & Zorg, zoals (digitaal) vertrouwen, privacy, databescherming, veiligheid, wettelijke correctheid, verantwoording, controleerbaarheid en onweerlegbaarheid. Daarmee zijn het in potentie technologieën die de zorg en levenswetenschappen in Nederland (en daarbuiten) kunnen ondersteunen of verder kan helpen. Dat is niet alleen een kwestie van technologie, maar ook samenwerking met partners in het ecosysteem is daarbij essentieel. Tenslotte is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) per 1 juli 2023 van kracht geworden. Bij de realisatie van de infrastructuur voor deze wet zijn decentrale technieken heel goed te gebruiken.

Samen met partijen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid worden gebruiksscenario’s geïdentificeerd en gerealiseerd om maatschappelijke en economische waarde te realiseren. Slecht lopende systemen kunnen door middel van decentrale digitale technologieën worden verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan de toestemming om informatie te mogen uit te wisselen en te gebruiken, Self-Sovereign Identity (SSI) in de zorg, logistieke processen in de farmacie, het vastleggen van informatie rondom klinische studies en Health Technology Assessments (HTA’s). Het doel is deze gebruiks- en verbeterscenario’s te identificeren en op termijn op te schalen naar nationaal en internationaal niveau.

Voormalig thema-lead Nicky Hekster heeft een grote groep relevante partijen bij elkaar gebracht vanuit de triple helix in een werkgroep, waarbij kennisuitwisseling en relevante contacten opdoen centraal staan. De gehele sector komt daarbij dus aan bod, van start-ups tot Big Tech en MedTech, academische instellingen, overheidsinstanties, zorgverzekeraars, farmaceuten, koepels, et cetera (zie onderstaand figuur). Vanuit deze werkgroep zijn meerdere initiatieven ontstaan, waarvan sommige zelfs al zijn afgerond, zoals de ontwikkeling van een gefedereerde marktplaats voor klinische onderzoeksdata met Triall. Voorbeelden van andere (recentelijk) opgestarte initiatieven zijn Paspoort ZZPers in de Zorg en registratie van dure geneesmiddelen en opiaten. Alle initiatieven zijn opgesteld in een samenwerkingsverband tussen verschillende partijen van diverse groottes.


Overzicht publicaties

Dutch Blockchain Coalition

De missie van de DBC is om gebruiksscenario's van blockchain en andere decentrale technologieën te verkennen en toepassingen te stimuleren. Daarbij ligt de focus op de aangewezen domeinen van de topsectoren: onze thema’s. Dat doet de DBC door de innovatiekracht in Nederland bij elkaar te brengen. Zo realiseren we een breed gedragen mandaat met slagkracht voor maatschappelijke en economische waarde en impact. Daarmee draagt de DBC bij aan het versnellen van de inrichting van de decentrale infrastructuur binnen Nederland.

Gerelateerd nieuws

over het bericht: 1,5 jaar DBC-thema Gezondheid & Zorg: interview met Nicky Hekster en Victor van der Hulst
18 december 2023

1,5 jaar DBC-thema Gezondheid & Zorg: interview met Nicky He...

over het bericht: Terugblik Community Event Gezondheid & Zorg op 8 november
10 november 2023

Terugblik Community Event Gezondheid & Zorg op 8 november

over het bericht: Terugblik: Innovation for Health conference 2023
14 april 2023

Terugblik: Innovation for Health conference 2023